Staff

Data:25-12-2019  |  【 A  A  A 】  |  【Print】 【Close

Professor (Position/Specialty):

Meiying Xu

Meiying Xu (Environmental microbiology and biotechnology)  

ADDRESS: Guangdong Institute of Microbiology,Guangdong Academic of Science 58, 

100 Central Xianlie Road Guangzhou China, 510070

CONTACT INFORMATION:

E-mail: xumy@gdim.cn; 

Tel: (86)-20-87137655

 

Jun Guo 
Jun Guo (Molecular microbiology) 
E-mail: guojun@gzb.ac.cn   
         

 

 

 

 

 

 

Guoping Sun

Guoping Sun
(Environmental microbiology) 

 

Yinghua Cen

Yinghua Cen (Molecular microbiology)

 

Guoqu Zeng

Guoqu Zeng (Ecological risk evaluation) 

E-mail: guoquz@163.com

 

Yonggang Yang

Yonggang Yang (Electromicrobiology) 

ADDRESS:

Guangdong Institute of Microbiology, 58, 100 Central Xianlie Road, Guangzhou China, 510070 

CONTACT INFORMATION: 

E-mail: yangyg@gdim.cn;

 

Xingjuan Chen

 

Associate Professor/Senior Engineer:

Xingjuan Chen (Molecular microbiology) 

E-mail: xingjuan_chen@aliyun.com

 
Fei Liu

Fei Liu (Material chemistry) 

 
Xunan Yang

Xunan Yang (Environmental engineering) 

 

 
Chengfang Mei

Chengfang Mei (Ecological risk evaluation)

Assistant Professor & Postdoc

Gang Zhao (Interface microbiochemistry)

Feifei Liu (Microbial ecology)

Bin Wang (Microbial ecology)

Youda Huang (Geobiochemistry)

Daobo Li (Bioelectrochemistry)

Huibin Lu (Microorganism resources)

Haobin Huang (Environmental science)

Meijun Dong (Microbial ecology)